بخش فروش طوطی ملنگو

جوجه ملنگو

 توضیحات : جوجه 45 روزه ملنگو سبز ، پرورش یافته در سالن پرورش طوطیران ( سالن خودم ) ، در سلامت کامل ، با جثه ای درشت ، کاملا آموزش دیده تا براحتی غذا را از دست بگیرد ، لازم به ذکر است که با توجه به اینکه این جوجه وارداتی یا از رو درختان شکار نشده به هیچ وجه با مرگ و میر مواجه نخواهد بود .

قیمت : 280 هزار تومان   فروخته شد

تاریخ توضیحات : 14 اردیبهشت فروش جوجه ملنگو کرکی گوشتی سرنگی

.

 توضیحات : جوجه 40 روزه ملنگو سبز ، پرورش یافته در سالن پرورش طوطیران ( سالن خودم ) ، در سلامت کامل ، با جثه ای درشت ، کاملا آموزش دیده تا براحتی غذا را از دست بگیرد ، لازم به ذکر است که با توجه به اینکه این جوجه وارداتی یا از رو درختان شکار نشده به هیچ وجه با مرگ و میر مواجه نخواهد بود .

قیمت : 280 هزار تومان   فروخته شد

تاریخ توضیحات : 14 اردیبهشت

فروش جوجه سرنگی کرکی گوشتی ملنگو کاملا رام و دستی

.

 توضیحات : جوجه 30 روزه ملنگو سبز ، پرورش یافته در سالن پرورش طوطیران ( سالن خودم ) ، در سلامت کامل ، با جثه ای درشت ، کاملا آموزش دیده تا براحتی غذا را از دست بگیرد ، لازم به ذکر است که با توجه به اینکه این جوجه وارداتی یا از رو درختان شکار نشده به هیچ وجه با مرگ و میر مواجه نخواهد بود .

قیمت : 280 هزار تومان   فروخته شد

تاریخ توضیحات : 14 اردیبهشت

فروش جوجه سرنگی کرکی گوشتی ملنگو کاملا رام و دستی

 .....................................................................................

ملنگو جفت خورده با رنگ بی نظیر و خالص لوتینو چشم قرمز

توضیحات : جفتی که عکس آنها را مشاهده می کنید جفت خورده هستند و در حال لانه سازی ، با جثه ای درشت و کشیده و در سلامت کامل ، و با پر و بالی سالم و صاف ، در نهایت زیایبی ، عکس مربوط به خود پرنده ها می باشد و گویای تمام زیبایی این پرنده ها

قیمت : یک میلیون هشتصد هزار تومان   فروخته شد

تاریخ توضیحات : 14 اردیبهشت 94

ملنگو جفت مولد تخم گذار تخمگذار جفت خورده جوجه سرنگی کرکی گوشتی ملنگو لوتینو رنگی

.

فروش ملنگو لوتینو

 .....................................................................................

فروش جفت مولد (تخمگذار ) ملنگو

توضیحات جفت شماره 1 سبز : جفتی که عکس آنها مشاهده می کنید مربوط به جفت مولد ملنگو سبز می باشد ، در سلامت کامل و با پر و بال کامل و صاف ، و با جثه های درشت ، در حال حاضر رو جوجه می باشند  .

تاریخ توضیحات : 14 اردیبهشت 94

این جفتها  با لانه و قفس واگذار می شود .

قیمت : یک میلیون تومان  ( بدون جوجه . جوجه ها هر کدام با جفت مبلغ 200 هزار تومان حساب می شود. )

فروش جفت مولد تضمینی ملنگو

 .....................................................................................

توضیحات جفت شماره 2 : جفتی که عکس آنها مشاهده می کنید مربوط به جفت مولد ملنگو سبز می باشد ، در سلامت کامل و با پر و بال کامل و صاف ، و با جثه های درشت ، در حال حاضر رو جوجه می باشند  .

تاریخ توضیحات : 14 اردیبهشت 94

این جفتها  با لانه و قفس واگذار می شود .

قیمت : یک میلیون تومان  ( بدون جوجه . جوجه ها هر کدام با جفت مبلغ 200 هزار تومان حساب می شود. )

فروش خرید جفت مولد تخمگذاز ملنگو اسکندر کوچک

 .....................................................................................

فروش ملنگو های جفت خورده

توضیحات جفت شماره 1 سبز : جفتی که عکس آنها مشاهده می کنید مربوط به جفت مولد ملنگو سبز می باشد ، در سلامت کامل و با پر و بال کامل و صاف ، جفت خورده و در حال لانه سازی هستند .

تاریخ توضیحات : 14 اردیبهشت 94

این جفتها  با لانه و قفس واگذار می شود .

قیمت : با لانه تخم گذاری و قفس 400 هزار تومان و بدون آنها 300 هزار

فروش جفت ملنگو جفت خورده مولد تخمگذار تخم گذار

 .....................................................................................

فروش ملنگو نر با رنگ طوسی

توضیحات :

قیمت : 650 هزار تومان          فروخته شد

فروش ملنگو نر طوسی کاربنی آبی زرد لوتینو آلبینو

 ...................................................................................../ 0 نظر / 169 بازدید